Październik i listopad w  Publicznej Szkole Podstawowej im Batalionu „Zośka” w Celestynowie odbyły się warsztaty dla uczniów wszystkich oddziałów i ich rodziców dotyczące mobbingu szkolnego.

Głównym celem naszych warsztatów było wyeliminowanie mobbingu wśród uczniów w szkole i poza nią, a także zapobieganie powstawaniu podobnych problemów w przyszłości. Statystyki jasno wskazują, że szeroko rozumiana przemoc, w tym przemoc psychiczna np. mobbing wśród uczniów w szkołach jest ciągle jednym z głównych problemów. Wskazują na to również wyniki Diagnozy Czynników Chroniących i Czynników Ryzyka przeprowadzone wśród społeczności szkolnej.

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się co to jest mobbing i jakie niebezpieczeństwa za sobą niesie. zdobyli wiedzę na temat zachowań postrzeganych jako mobbing. Odwoływali się do ewentualnych doświadczeń związanych z przemocą psychiczną, aktywnie włączali się w dyskusje. Uczestnicy poznali metody ograniczające występowanie przemocy psychicznej w szkole, otrzymali praktyczne wskazówki.

Wśród przewidywanych efektów uczestnictwa w warsztatach znajdują się min. wzrost pozytywnych zachowań społecznych, pobudzenie empatii wśród uczestników i zwiększona integracja w środowisku szkolnym (spadek zachowań ryzykownych).

Uzupełnieniem zrealizowanych warsztatów z uczniami było spotkanie dla Rodziców w formie szkolenia wykładowego. Szkolenie-konsultacja dotyczyło tematyki ściśle powiązanej z tematem warsztatów i poruszają kwestie zwalczania form przemocy psychicznej wśród dzieci. Spotkanie z rodzicami podniosło również jakość komunikacji w relacji Rodzic-Dziecko ponieważ ta umiejętność przyczynia się do wzmocnienia więzi i może pomóc w szybszym wykryciu potencjalnych problemów. Omówione zostały obserwacje z przeprowadzonych zajęć z uczniami.

Wszystkie te działania odbyły się dzięki finansowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Celestynowie.