Na terenie szkoły uczniowie objęci są specjalistyczną opieką psychologiczno-pedagogiczną. W skład zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wchodzą pedagog, psycholog i logopeda. Nasz gabinet jest on otwarty dla wszystkich uczniów. Zapraszamy też do kontaktowania się z nami rodziców uczniów oraz nauczycieli.

System oświaty zapewnia dzieciom i młodzieży możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola, szkoły i placówki.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieży w przedszkolu, szkole i placówce polega na:

  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, jak również czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce,
  • zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

Celem w celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest istotną częścią pracy każdego nauczyciela.