Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spcelestynow.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-04-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Grzelczak
 • E-mail: spcelestynow@celestynow.pl
 • Telefon: 227897022

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Mazowieckie Kuratorium Oświaty
 • Adres: 00-024 Warszawa 
 • ul. Al. Jerozolimskie 32
 • Telefon: 225512400

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja placówek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka”w Celestynowie: 

 1. Bud. Ul. Wrzosowa 42
 2. Bud. św. Kazimierza 55

 Ad.1 budynek ul. Wrzosowa 42, 05-430 Celestynów

 Do budynku prowadzą dwa wejścia. Od strony ul. Wrzosowej. Do obiektu wchodzi się po dwóch stopniach. Dla osób poruszających się na wózkach, po lewej stornie schodów znajduje się pochylnia o optymalnym kącie nachylenia.

Drzwi wejściowe wejścia głównego posiadają minimalne wymiary potrzebne dla  osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. Drzwi otwierane są ręcznie.

Sekretariat znajduje się na parterze na prawo od wejścia głównego.

Budynek jest dwukondygnacyjny.

Dla osób o ograniczonej mobilności w pełni dostępny jest poziom 0. Na kondygnację + 1 (powyżej  parteru) prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony w windę, ani inny system wspomagający przemieszczanie się osób z ograniczoną mobilnością. Zajęcia w których biorą udział osoby z ograniczoną mobilnością odbywają się na parterze.

Toalety znajdują się na parterze budynku. Nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W siedzibie szkoły nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Parking z dużą ilością miejsc parkingowych bez wyznaczonych stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami. 

Ad. 2 budynek, ul. św. Kazimierza 55, 05-430 Celestynów

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. św. Kazimierza, drugie boczne od parkingu.

Przed drzwiami jest sześć stopni o wysokości 14 centymetrów, szerokości 454 centymetrów i głębokości 32 centymetrów. Oznaczony jest taśmą (żółto-czarną). Przed wejściem brak jest podjazdu dla wózków. Zamontowana jest barierka.

Budynek jest parterowo-piętrowy.

Po lewej stronie od wejścia jest znajduje się sekretariat, po prawej sala przedmiotowa.

Drzwi nie stanowią bariery dla osób poruszających się na wózku.

Zewnętrzne i wewnętrzne drzwi posiadają minimalne wymiary skrajnie potrzebne dla osób poruszających na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe dla osób słabowidzących. Schody oznaczone taśmami, zamontowane barierki.

Na parterze znajdują się dwa korytarze pomiędzy którymi występuje różnica poziomów zniwelowana dwoma stopniami, oznakowanymi taśmą i barierkami.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia na korytarz. Parking z dużą ilością miejsc parkingowych oraz z miejscem  dla osób z niepełnosprawnościami.