Rok szkolny 2023/2024

Rok szkolny 2022/2023

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

 • język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00
 • Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 3 lipca 2023 r.
 • Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 6 lipca 2023 r.
 • Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 6 lipca 2023 r.

Ważne terminy

 • do 30 września 2022 r. – złożenie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;
 • do 17 października 2022 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
 • do 24 listopada 2022 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji;
 • do 23 lutego 2023 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 • do 9 maja 2023 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów / finalistów konkursów / olimpiad przedmiotowych.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2022/2023

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl), lub OKE (www.oke.waw.pl) w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty
 • arkusze egzaminacyjne z lat 2019 – 2022
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne
 • arkusze próbne.