W tym roku szkolnym nasza placówka  bierze udział w IV edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”.

Tegoroczne cele projektu to:

  • promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
  • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
  • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
  • wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
  • kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych
  • kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,
  • zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie
  • współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.